powrót

Prawda o mówieniu w językach

Prawda nr 6

1  Koryntian 12:11: „Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce”.

Prawdopodobnie to jest najbardziej przejrzysty werset, który naucza, że Duch Święty suwerennie decyduje komu dać jaki dar (włączając dar języków). My nie możemy Mu dyktować komu powinien dać jakikolwiek dar.

Prawda nr 7

1 Koryntian 12:28: „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.

To Bóg ustanowił dar języków w kościele - z jakiegoś powodu. Więc nigdy nie powinniśmy przeciwstawiać się temu darowi, w innym razie okaże się, że przeciwstawiamy się Bogu. Pamiętajmy, że On ma więcej mądrości niż my.

Prawda nr 8

1 Koryntian 12:30: „Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają?”

Wszyscy wierzący nie mówią językami, tak jak wszyscy wierzący nie maja daru uzdrawiania. Więc oczywistym jest, że Bóg nie uważa aby „języki” były zasadniczym darem dla wierzących - zarówno do bycia świętymi lub bycia skutecznym w służbie dla Niego. Jeśli by tak było, to obdarowałby On tym darem każdego.

Prawda nr 9

1 Koryntian 13:1: „Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.”

Mówienie językami pozbawione miłości jest bezużyteczne. Cała pycha w tych, którzy mówią językami i całe „patrzenie z góry” na innych, którzy nie mówią językami jest spowodowane brakiem miłości. Tacy wierzący, którzy nie mają miłości a mówią językami są tak odrażający dla Boga jak hałaśliwy gong dla nas.

Prawda nr 10

1Koryntian 13:8: „Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”

Kiedy nadejdzie doskonałość przy powrocie Chrystusa, nie będzie już dłużej potrzeby mówienia językami. W niebie nie będą potrzebne „języki” - zupełnie jak nie będzie już dłużej potrzebna wiedza Biblijna czy proroctwa.

Tak więc „języki” są tymczasowym darem potrzebnym tylko w niedoskonałych warunkach panujących na ziemi.

To wyjaśnia dlaczego Jezus nigdy nie potrzebował daru języków. Było tak dlatego, że jego umysł był doskonale czysty i dlatego, że żył On w doskonałej społeczności ze Swoim Ojcem przez cały czas.

Prawda nr 11

1 Koryntian 14:2: „Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.”

Dar języków tutaj wspomniany jest oczywiście różny od tego, który zamanifestował się w dniu Pięćdziesiątnicy - bo ten dar jest nie „aby mówić do ludzi ale do Boga” i nikt nie może zrozumieć co osoba mówi.

Prawda nr 12

1 Koryntian 14:4: „Ten kto mówi językami, buduje siebie samego;”

Dar języków umożliwia wierzącemu duchowe budowanie siebie.

Prawda nr 13

1 Koryntian 14:5: „A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali; bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki?

Paweł życzył sobie aby WSZYSCY mówili językami. To jest kolejny werset, który jasno wskazuje, że wszyscy wierzący NIE mówią językami.