powrót

Lekcja 17 - Martwe uczynki

Będziemy kontynuowali nasze rozważania o różnicach pomiędzy religijnością a duchowością. Szczególnie przyjrzymy się zagadnieniu martwych uczynków.

Nowy Testament, w liście do Galacjan 5:19, naucza o uczynkach ciała: niemoralności, sporach, zazdrości, wybuchów gniewu, czarów, etc. Rozumiemy, że prawdziwy chrześcijanin, jako osoba duchowa, nie będzie się im poddawał. Każdy z nich postrzegany jest jako grzech – jest to oczywiście prawda i żaden prawdziwy chrześcijanin nie będzie czynił ich bez głębokiego przeświadczenia w swoim sumieniu o tym, że zgrzeszył. Nie mogą nas zwieść, stąd nie stwarzają dla nas ukrytego niebezpieczeństwa. Oczywiście, że są złe. Pozytywne jest jednak w nich to, że gdy upadniemy, będziemy tego świadomi, gdyż natychmiast powiadomi nas o tym nasze sumienie. Nawet dla światowej, nienawróconej osoby sumienie będzie wskazywać na niemoralność i podobne jej grzechy.

Martwe uczynki są bardziej zwodnicze. Nowy Testament naucza o nich w Liście do Hebrajczyków 6:1. Mamy pokutować z martwych uczynków. W Starym Testamencie nie występowało zagadnienie martwych uczynków. Uczynki były albo dobre, albo złe; był podział wyłącznie na dobro i zło. W Nowym Testamencie czytamy o dobrych, złych i martwych uczynkach. Dobre uczynki podobają się Bogu. O złych uczynkach czytamy w Liście do Galacjan 5:19-21, które znane są też jako uczynki ciała. Czym są więc martwe uczynki? Martwe uczynki są powierzchownie oceniane jako dobre, ale wypływają z fałszywych motywów lub są czynione ze złych powodów. W Bożych oczach są one jak brudne szaty. Można przyrównać to do kogoś chorującego na trąd, dającego ci piękne jabłko ręką pokrytą trądem. Czy wziąłbyś je i zjadł? Jabłko może być naprawdę dobre, ale zanieczyszczone jest przez rękę trędowatej osoby. Tak samo jest, gdy ofiarowujemy Bogu dobry uczynek zanieczyszczony przez zły motyw. Może to być modlitwa, albo pieśń zaśpiewana solo na chrześcijańskim spotkaniu, których celem jest ludzka chwała. Czy to dobry, czy zły uczynek? To martwy uczynek.

To bardzo ważne. Dobrze znana wśród wierzących jest prawda że: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7), ale ta prawda jest już mniej znana: „Krew Chrystusa... oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.” (Heb. 9:14). Krew Chrystusa oczyszcza nas nie tylko od grzechów. Musi oczyścić nas także od martwych uczynków. Musimy zrozumieć czym są owe martwe uczynki.

Przyjrzyjmy się więc niektórym rodzajom uczynków, które moglibyśmy nazwać martwymi. Po pierwsze, to uczynki, które wykonujemy bez jakiejkolwiek radości. Innymi słowy, są one czynione z przymusu, z konieczności, strachu przed karą, etc. Niektórzy z was wiedzą, jak to jest, gdy nasze dziecko chce pobawić się na podwórku, a my chcemy, aby odrobiło lekcje. Przymuszamy je, czasem grożąc karą, jeśli nie posłucha. Zasiada wtedy do swojego biurka z ponurą miną i odrabia swoje zadania domowe. Nie robi tego z radością, ale jednak robi to czego, oczekujemy. Dobrze odrabiać pracę domową, lecz nie robiąc to z przymusu.

Tak samo jest z wieloma ludźmi oddającymi swe dziesięciny - nie czynią tego radośnie. Czynią to, gdyż jakiś pastor powiedział, że jeśli tego nie uczynią, będą ukarani – dotknie ich jakaś choroba. Jeśli nie oddadzą pieniędzy Bogu, będą musieli płacić lekarzowi albo szpitalowi. Tak więc, z powodu strachu oddają swe dziesięciny.

Czy myślisz, że Bóg jest zainteresowany tymi wszystkimi psychologicznymi sztuczkami, które zmuszą ludzi do dawania pieniędzy? Daleki jest od tego. Takie techniki manipulacyjne stosuje się wśród chrześcijan. Biblia na temat dawania mówi w taki sposób: „Bóg miłuje ochotnego dawcę” (2 Kor. 9:7). We wszystkim Bóg pragnie ochoczej woli. Jest w Biblii jeden, raczej mało znany werset: „Wyszedłeś naprzeciw weselącemu się i czyniącemu sprawiedliwość” (Iz. 64;5). Bóg nie wychodzi naprzeciw czyniącym sprawiedliwość bez radości. Pozwól, że pokażę ci kolejny werset, w którym Pan zapowiada możliwą karę dla Izraelitów. Mojżesz powiedział im: „Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył twoim nieprzyjaciołom...” (5Mojż. 28:47-48).

Izraelici nie służyli Bogu z radością. Stąd, za sprawą Boga, w różnych rozdziałach historii, Izraelici stawali się niewolnikami. Królestwo Boże to nie tylko sprawiedliwość (Rzym. 14:17). Ten werset jasno wskazuje, że Królestwo Boże zasadza się na sprawiedliwości wraz z pokojem i radością w Duchu Świętym. Innymi słowy, jeśli czynisz sprawiedliwość bez radości w Duchu Świętym, tak naprawdę nie służysz Bożemu Królestwu. Wypełniasz tylko swój legalistyczny obowiązek; możesz być religijny, ale nie duchowy. Duchowy człowiek rozeznaje czym są martwe uczynki, odwraca się od nich i oczyszcza z nich swoje serce przez krew Chrystusa. Jedynymi osobami, które mogą przynieść radość i zadowolenie Bożemu sercu są ci, którzy wszystko czynią z radością i ochotnym sercem.

Zwróćmy uwagę na kwestię dziesięciny, o której wspominałem wcześniej. Było to przykazanie za Starego Przymierza. Co więcej, w Starym Przymierzu oprócz oddawania dziesięciny, musiałeś również ofiarowywać inne dary i ofiary. Ostatecznie musiałeś dać Bogu około 15% lub nawet więcej z twoich zarobków. Co ciekawe, Jezus nigdy tego nie nakazywał oddawania jej. Jedyny raz, gdy o tym wspomina, jest opisany w kontekście rozmowy z faryzeuszami w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. To był czas, gdy ludzie byli nadal pod Prawem. Jezus powiedział: „Te rzeczy (dziesięciny) należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.” Nie był to jednak nakaz dla tych, którzy są w Nowym Przymierzu. Dlatego też, po wydarzeniach opisanych w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, nigdy nie doszukasz się nakazu, aby oddawać dziesięcinę. Dziesięcina wspomniana jest jeszcze tylko w Liście do Hebrajczyków 7:2, gdy mowa jest o Abrahamie oddającym pieniądze Melchizedekowi.

Czemu nie ma żadnego nakazu, aby oddawać dziesięcinę w Nowym Przymierzu? W Starym Przymierzu było ważne to, ile dajesz Bogu. W Nowym Przymierzu, liczy się jakość dawania – nie to, jak wiele dajesz, ale to, jak dajesz. Czy dostrzegasz różnicę? W Starym Testamencie istotna była ilość. Jeśli nie dawałeś 10%, byłeś nieposłuszny. Co więcej, na ostatniej stronie Starego Testamentu, czytamy: „Wy złodzieje, nie przynieśliście dziesięcin do spichlerza. Przynieście waszą dziesięcinę, a zobaczycie jak wam pobłogosławię” (Mal. 3:10). Ta nauka kończy się jednak wraz z końcem Księgi Malachiasza.

Gdy dochodzimy do Nowego Przymierza, w 2 Liście do Koryntian 9:7, czytamy, że Pan jest zainteresowany tym, abyś dawał radością. Dlaczego więc tak wielu ludzi jest przymuszanych, by oddawali swoje dziesięciny? Przywódcy chrześcijańscy pragną ich. Ludzie oddają je bez radości. Nie ma w tym nic spontanicznego. Jest to ponure, niechętne dawanie. Kaznodzieje zbierający je mogą być szczęśliwi, ale Bóg nie. Bóg nie jest zadowolony, gdyż nie jest to ochotne dawanie.

Zgadzam się, że dobrze jest oddawać na cele Boże 10%. Jeśli ktoś powie sobie: „Cóż, jeśli nie zdyscyplinuję samego siebie, nie dam nic. Tak więc daję 10%” Nie ma w tym nic złego. Nie myśl jednak, że Bóg będzie szczęśliwy, jeśli dasz te pieniądze z przymusu. Chrześcijańscy kaznodzieje bardzo często kochają bardzo hojnych dawców, ale Bóg kocha ochotnych dawców. To wielka różnica. Zasada Nowego Przymierza nie opiera się na tym, aby dać ile tylko możesz, ale na tym, aby dać tyle ile możesz ochotnie i na tym poprzestać. Bóg nie chce więcej. Bóg chce szczęśliwych ludzi. Chce dzieci, które są szczęśliwe. Oczywiście, Biblia mówi też: „Dawaj stosownie do tego, co Bóg ci dał. Jeśli dasz hojniej, otrzymasz hojniej”. To prawda. Gdy jednak robisz biznes z Bogiem, myśląc, że jeśli dasz więcej, to otrzymasz więcej, jest to martwy uczynek. Tak więc, być może będziesz musiał pokutować z twojego oddawania pieniędzy Bogu, bo czyniłeś to z przymusu i z żalem. W 2 Liście do Koryntian 9:7, czytamy, aby nie dawać z żalem. Czy zauważyłeś to? Bez żalu i przymusu. Nikt nie powinien przymuszać drugiej osoby do dawania, gdyż Bóg ochotnego dawcę miłuje. W tym zakresie chrześcijańscy przywódcy różnią się bardzo od Boga.

Działanie bez radości, ochoty i bez zadowolenia to jeden z obszarów martwych uczynków. A kolejnym są uczynki czynione bez miłości. W domu nowożeńców, wszystko co czyni młoda żona dla jej męża wypływa z radości. Gotuje, pierze i sprząta, a wszystko to z miłości. 20 lat później w tym samym domu, żona może nadal gotować, sprzątać, prać, ale może nie wypływać to już z miłości. Jezus powiedział: „Kochaj Boga z całego serca, duszy i siły.” Jest to pierwsze przykazanie. Jeśli tego nie przestrzegasz, wszystkie inne uczynki są bezużyteczne.

Zastanów się nad tym, co Pan powiedział przywódcy kościoła w Efezie: „Wszystkie twoje uczynki są bezużyteczne, gdyż opuściłeś swoją pierwszą miłość”. Pomyśl teraz nad słowami, które Jezus skierował w stronę Piotra w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Piotr zaparł się Pana trzykrotnie, a On powołał go po raz kolejny na apostoła. Trzykrotnie Pan zadał tylko jedno pytanie: „Czy mnie kochasz?”. „Jeśli mnie kochasz, przestrzegaj moich przykazań”, a nie: „Jeśli boisz się mnie...” To, co czynimy, gdy jesteśmy kierowani strachem jest martwym uczynkiem. To, co czynione jest z miłością jest żywym uczynkiem. Możesz czynić wiele ze strachu przed karą, lub z powodu nadziei, że otrzymasz od Boga nagrodę. Dla Boga nie ma to żadnej wartości. Bóg chce, abyśmy kochali Go i z tej miłości ma wypływać nasze posłuszeństwo. To, co robimy powinno wypływać z naszej miłości.

Rozważyliśmy dwie oznaki martwych uczynków, a w następnych lekcjach rozważymy kolejne.

źródło: http://www.cfcindia.com/17-dead-works