powrót

Łamanie chleba - przymierze

Niemożliwe jest wejście do takiego przymierza bez nieustannego uśmiercania siebie. Wszystkie problemy, które dziurawią prawie każde zgromadzenie wierzących powstają ponieważ ci wierzący nie weszli jedni z drugimi w taki związek przymierza. Każdy szuka swojego. Jasnym skutkiem tego jest to, że szatan tryumfuje. Ale takie zgromadzenia nie są kościołem, który buduje Jezus, bo Jezus powiedział, że bramy piekielne nie będą w stanie zwyciężyć kościoła, który On buduje (Mateusza 16:18).

Jezus buduje Swój kościół dzisiaj na tym świecie. Jeśli mamy być częścią tego kościoła i mieć udział w jego budowaniu, wówczas potrzebujemy wziąć do serca związek przymierza i powinniśmy starać się wszystkimi naszymi sercami nauczyć się co to znaczy, czynić naszego brata chwalebnym.

Następnie czytamy, że Jonatan wziął także swoją zbroję, swój miecz, swój łuk i swój pas i dał je Dawidowi. Wchodząc w przymierze z naszymi braćmi, poddajemy naszą ewentualną broń, którą możemy wyrządzić im krzywdę w jakikolwiek sposób. To jest znaczenie czynu Jonatana.

Bronią, którą wyrządzono maksimum szkód w Chrześcijaństwie jest język. Czy jesteśmy gotowi do poddania tej broni w związku przymierza z naszymi braćmi w ten sposób, że nigdy więcej nie będziemy mówili złych rzeczy, albo obmawiali, albo plotkowali przeciwko nim, choćby jeden raz.

To poddanie naszej broni oznacza również takie zaufanie naszemu bratu, że możemy się zdobyć na bycie bezbronnymi przed nim, ponieważ wiemy, że on nas nigdy nie skrzywdzi. To przez takie zaufanie i pewność budowane jest braterstwo.

W 1 Ks. Samuela 19,20 widzimy Jonatana niezłomnie lojalnego Dawidowi nawet za cenę konieczności przeciwstawienia się swojemu własnemu ojcu. Jonatan stał przy swoim bracie Dawidzie w obecności cielesnych krewnych. Prawdziwie jest on godnym przykładem dla nas wszystkich do naśladowania. Mamy kochać braterstwo bardziej niż więzy krwi.

W Amosa 1:9,10, widzimy jak poważnie Bóg traktował łamanie przymierza braterstwa. Tyr zawarł przymierze z Izraelem za dni Hirama. A jednak w momencie potrzeby Izraela, zdradzili oni Izrael i wydali go jego wrogom i tym samym złamali przymierze, które zawarli. Bóg powiedział Amosowi, że zamierza surowo za to osądzić Tyr.

W 2 Ks. Samuela 21:1,2, czytamy kolejny tego przykład. Przez trzy lata był głód w Izraelu. Kiedy Dawid poszukiwał Pana za przyczyną tego, Pan powiedział mu, że dzieje się tak dlatego, że Izrael złamał przymierze, które zawarł z Gibeonitami za dni Joshua. Król Saul zabił Gibeonitów, gardząc uroczystym przymierzem. Lata później, długo po tym jak Saul umarł, wyrok dosięgnął Izraela. Bóg może opóźniać swoje wyroki, ale jeśli nie widzi skruchy, te wyroki na pewno przyjdą. Jedni mogą zapytać dlaczego Bóg tak długo powstrzymywał zesłanie głodu. Bez wątpienia, było tak dlatego, że dał On Izraelowi czas na upamiętanie. Kiedy się nie upamiętali, spadł na nich wyrok.

Paweł powiedział Koryntianom, że jeśli osądzą siebie samych, nie osądzi ich Bóg. Jednak ponieważ nie osądzili siebie samych, dlatego wielu spośród nich było chorych i słabych i wielu zmarło przed nastaniem ich czasu (1 Koryntian 11:30,31). Wszyscy wierzący, którzy są permanentnie słabi i chorzy powinni szukać Boga, aby dostrzec powód, bo być może jest to złamane przymierze braterstwa - uczestniczenie w stole Pańskim a potem zdradzanie swoich braci i siostry za ich plecami przez oszczerstwa, plotki itd. To było główne przestępstwo Judasza Iskarioty - że wziął udział w posiłku przymierza z Jezusem, a później wyszedł i zdradził Go. Jak prorokował psalmista: „Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie” (Psalm 41:10 [BW] / 9 [KJV]).

Niech Pan uzdolni każdego z nas do zbadania nas samych i uczestniczenia w stole Pańskim świadomie w przyszłości. Upamiętajmy się całym sercem od grzechu łamania przymierza z Panem i naszymi braćmi i siostrami; i zwracajmy baczną uwagę na głos Ducha, który do nas przychodzi.

© Copyright - Zac Poonen

This article has been copyrighted to prevent misuse. It should not be reprinted or translated without written permission from the author. Permission is however given for this article to be downloaded and printed , provided it is for FREE distribution, provided NO ALTERATIONS are made, provided the AUTHOR'S NAME AND ADDRESS are mentioned and provided this COPYRIGHT notice ["Copyright by Zac Poonen"] is included in each printout.

For further details, please contact :

CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTRE

40 DaCosta Square,
St.Thomas Town,
Bangalore - 560 084. INDIA
Phone : (91)-(80)-25477103
Email : cfc@cfcindia.com web : www.cfcindia.com

zamieszczono za zgodą autora i tłumacza